Preacher Man reflekterar

Kristi Brud, Åsa Walldau

Bruden dragen i smutsen

I Filadelfia Knutby har man en speciell undervisning om Kristi Brud, en undervisning som man säger är ett experiment, ett försök att pröva om det finns andra sätt att se på den urkristna tanken om kyrkan som Bruden. Man säger sig bland annat ha prövat tanken om "bruden" kan vara en enskild individ, en jordisk kvinna som i det himmelska riket ska sammanvigas med Kristus som brudgum. Det finns flera indikationer som pekar på att det är denna slutsats man kommit fram till. Kim Winzent, en av församlingens pastorer, uttryckte i en intervju i Malous program "Efter tio" att han kunde känna en viss lättnad som man över den tanken. Däremot förnekar man ganska enhälligt att en annan av pastorerna, Åsa Walldau, skulle vara denna speciella kvinna som Kristus kommer för att ta till hustru.
Jag tycker det kan finnas anledning att göra några kommentarer till den här snedvridningen av läran:
1. Brudetanken löper som en röd tråd genom såväl Gamla som Nya Testamentet. Den huvudsakliga tanken är då att det utvalda folket, Israel, är sammanfogad med Gud i ett trohetsförhållande som ska vara för evigt - livslång trohet. Det är för övrigt inte sexualiteten eller fruktbarheten som är huvudtemat men renheten och troheten. Samma tanke förs sedan vidare i Nya Testamentet, där det nya gudsfolket, församlingen, får kallelsen att vara trolovad med Kristus. Det är alltså de två aspekterna Renhet och Trohet som ska beaktas. Renheten handlar i brudeliknelsen om den jungfruliga renheten, symboliserad av den vita dräkten. Det är oskulden, den som hållit sig ren, som betonas. Både i GT och NT ställs denna rena jungfru mot Skökan, som i otrohet löper iväg efter andra älskare. Det handlar då inte om den prostitution som vi förknippar med tvång, sexuellt utnyttjande och människohandel, men med kontrasten mellan den som håller fast i troheten = Bruden och den som skaffar sig andra partners. "Du ska inga andra gudar hava jämte mig", säger det första budet.
Otroheten handlar då om i grunden samma tanke. "Jag har det emot dig att du har övergivit din första kärlek" handlar inte om förälskelsens känslosvall som mattats av, men om att den som skulle vara först i brudens liv - Kristus - bytts ut mot en andra kärlek. Trohetsaspekten är därför avgörande i Brudetanken.
2. Genom den anspelning på sexualitet, fortplantning etc. som ligger i påpekandet att det kan vara "skönt för en man att slippa sig se som brud" ligger, som jag ser det, närmast en stötande profanering av Brudetanken. Genom århundraden har det varit en av mystikernas, de kristna förnyelserörelsernas och böneinitiativens käraste tankar att församlingen skulle hålla fast i trohet och renhet vid Kristus, inte se sig som ett sexobjekt i en himmelsk konsumtion. Det är närmast stötande att den tanken lyfts fram. Inte som om sexualiteten i sig skulle vara något som besudlar. Men när man i Filadelfia Knutby gör gällande att en jordisk kvinna ska gifta sig med en himmelsk brudgum får sexualiteten en helt annan roll, och kanske förklarar att man i församlingen kunnat se sexualakten som en andligt redskap mot demonerna. Så har både Helge Fossmo och Sara Svensson beskrivit det. Den av demoner hårt attackerade pastorn behövde stöd i den andliga kampen genom omfattande sex med ett flertal älskarinnor i gemenskapen.
Att ledarskapet i församlingen inte gjort en rejäl storstädning i deras sammanhang med sådana förvanskningar av den kristna läran säger en hel del om hur djupt och omfattande villfarelsen har gått.