Preacher Man reflekterar

Troendedop

Dopet i framtiden


Tidningen DAGEN har med största sannolikhet fått ta emot hundratals inlägg i den heta dopfråga som aktualiserades för en tid sedan. Det framkom att Filadelfia och Smyrna, de två största pingstförsamlingarna i landet, hade planer på att förändra sitt medlemsskap och ta emot barndöpta som medlemmar. När jag därför tog mig för att skriva om en aspekt av dopet som har med framtiden att göra insåg jag att det var ganska osannolikt att DAGEN skulle få plats att publicera mina funderingar. Därför tar jag tillfället i akt att lägga ut min text här på min hemsida, där publicering är något jag själv helt och fullt har ansvaret för.
Inläggen i dopfrågan i DAGEN saknar en viktig grupp som av förklarliga skäl inte kommer till tals;
de ännu inte döpta. Dop- och konfirmationssiffror visar att vi går mot en situation av allt större sekularisering. År 2002 döptes 70% av de nyfödda, 2012 51%. I familjer med medlemskap i Sv. Kyrkan döptes 72%. Barndop inom Sv. Kyrkan har fallit med c:a 20% på tio år. Konfirmationssiffrorna sjunker också, om inte lika brant, med 10% på tio år. Dopet är sedan 1990-talets mitt huvudvägen in till medlemsskap i Sv. Kyrkan. Frikyrkornas dopstatistik redovisas inte på ett jämförbart sätt, men är självfallet förhållandevis låga. Av de tonåringar som tillhör Sv. Kyrkan konfirmerades 40% förra året.
Det odöpta Sverige Sveriges sekularisering fortsätter och syns genom minskande deltagande i våra kyrkor, oavsett tradition och dopsätt. Inom en kort tid kommer majoriteten av dem som blir Jesus-troende i vårt land att inte vara döpta innan sin omvändelse. Vi går snabbt mot första-generations-dop i Sverige. Frågan om dopet måste då ställas på ett helt annat sätt än tidigare. Dopet har mest varit en diskussionsfråga, en appendix, trots att Jesus och hans lärjungar konsekvent sammanknippade omvändelse med dop. Andra-generations-dopet är av flera skäl inte en fråga i Nya Testamentet.
Det är överraskande tyst från evangelisternas sida i dopdiskussionen. Alpha-kursens material, med grundläggande undervisning om den kristna tron för tusentals sekulariserade svenskar, berör inte dopet med särskilt många ord.
Dop i framtiden
Den baptistiska dopsynen leder till en människo- och församlingssyn som är djupt förståelig för vår samtid. I samtalen glöms denna viktiga aspekt på dopfrågan, fortfarande fastlåst i en passerad tid. Vi tycks främst engagerade i att skapa ordningar i våra församlingar mellan barn- och troendedöpta som vill bli medlemmar, båda en minskande minoritet i Sverige. Låt oss se det för vad det är och skynda vidare till de verkligt avgörande frågorna om hur evangeliet ska nå ut i vårt samhälle.
I en ”missionssituation” döper även barndopets företrädare dem som omvänt sig, knappast deras barn vid samma tillfälle. Katekumenatet inleds vid omvändelsen för att leda till dopet.
Lärjungaskap börjar med dop
Oavsett dopsätt betonar kyrkorna individens ansvar att själv besluta sig för att omfatta omvändelsen och sitt genomgångna dop som grund för erfarenheten av död och uppståndelse med Kristus. Det kristna lärjungaskapet börjar där. Ska kyrkan välja väg i pluralismens och individualismens Västeuropa kan man inte fortsätta att hävda barndopet som det enda accepterade, undantagslösa dopet för alla och därmed allt mer avlägsna oss från vår samtid. Vårt ansvar som kyrkor inför nästa generation är att lyfta fram det personliga valets betydelse för efterföljelsen. Då löser vi också feltänket att vi av icke-kristna förväntar oss en kristen livsstil. Den frustration som känns inom delar av Sv. Kyrkan, och som fått präster att avstå från att döpa, där förutsättningarna för fortsatt kristen fostran saknas, talar sitt tydliga språk. Bara den som medvetet väljer omvändelse, dop och Kristusefterföljelse får ordning på Jesu ord: ”döpande dem … lärande dem”. (Mt 28:18-20) Jag anser att vi har ett behov av att be de barndöpande samfunden att justera sin praxis i mötet med ett sekulärt samhälle och göra bibelns ordning begriplig så att den odöpta majoriteten kan vägledas in i lärjungaskap genom medvetet dop.