Preacher Man reflekterar

Visdomens källa

Blogg preacherman : Preacher man, Visdomens källa
Den postmoderna människan visar en stor längtan efter att överbrygga historielösheten och snuttifieringen som blivit resultatet av kulturens skifte från modern till postmodern. Det tar sig uttryck i underliga företeelser som konspirationsteorier eller myternas och sagornas återkomst. Längtan efter att lyssna in livserfarenheter och visdomsförmedling genom berättelser från livet självt kommer att vara av stor betydelse. En slags underlig blandning av äldreförakt och respekt för de grå håren visar sig i samhällslivet i stort och även i kyrkan.
Detta är en utmaning till predikanterna. "Att bära vittnesbörd" återknyter oss till urkyrkan där ögonvittnesberättelser och självupplevda möten med den uppståndne utgjorde grunden för de predikningar som finns återgivna i Apostlagärningarna. Det erfarenhetsbaserade mötet med Guds närvaro i dess många fasetter är en viktig klangbotten för de slutsatser som sedan följer om trons konsekvenser för livet.
Mina slutsatser:
1) Var inte rädd att vara personlig (men se upp med att bli privat).
2) Var inte rädd för att berätta från livet (träna dig aktivt i att berättarkonsten, undivk det triviala, hitta "punch-lines", kom till slutsatsen)
3) Var inte rädd för att problematisera (inte alla berättelser måste ha en "happy-end")
4) Var inte rädd att använda dig av personliga berättelser från dina åhörare (ös ur livserfarenheten som finns i din kyrka)
5) Var inte rädd för berättelser om människor med annan livstolkning och tro (om du är trygg med att Fadern drar människor till sig kan även en sådan berättelse betyda hopp och tröst)
6) Var inte rädd för att låta Jesu budskap gömmas i berättelsen, bilderna och liknelsen (men kom ihåg att evangeliet innebär att du har koden som öppnar berättelsen)

_Kanske det är dags att byta ut bergreppet "predikan" mot "säga något viktigt", "livsvisdom", "visdomsord", "ösa ur visdomskällan"?